Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy

rozmieć:

 • Sprzedawca” – „ARTYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3 A, kod pocztowy 91-342, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060881, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, NIP: PL 947-18-77-807, REGON: 472931023, kapitał zakładowy 3 766 560 zł;
 • Sklep” -  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.kupzabawke.pl oraz jej podstronach;
 •  „Klient” – każdy internauta, składający zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet,
 • Użytkownik” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta za pośrednictwem którego może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie;
 • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Karta Dużej Rodziny” - Karta Dużej Rodziny w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863).

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego.

 

§ 4

 1.        Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta oraz bez rejestracji („szybkie zakupy”).
 2.        Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§ 6

 1.        Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.
 2.        Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3.        Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4.        W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności na zlecenie Klienta.
 5.        Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§ 7

 1.        Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 2.       posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 3.       posiadanie dostępu do sieci Internet;
 4.       korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).
 5.       posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 6.        W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. W formularzu rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,  adres e-mail oraz hasło do Konta, a następnie kliknąć ikonę „Zarejestruj”. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć Użytkownikowi do logowania się.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony „Zarejestruj” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia w powyższy sposób danych do środka komunikacji elektronicznej Sprzedawcy, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią. Sprzedawca wysyła następnie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy o założenie Konta.

 

 

§ 10

 1.        Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2.        Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kupzabawke.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 3.         Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§ 11

Sprzedawca zwraca uwagę, że Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

III. Polityka prywatności

§ 12

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest „ARTYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3 A, kod pocztowy 91-342, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060881, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, NIP: PL 947-18-77-807.
 2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres sklep@kupzabawke.pl lub dzwoniąc do nas pod numer 660-712-326 Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości.
 3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto przetwarzamy w celu wykonania umowy o założenie konta, a także zawieranych z Użytkownikami umów sprzedaży, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych.
 4. Dane osobowe Użytkowników, którzy nie założyli Konta przetwarzamy w celu wykonania zawieranych z Użytkownikami umów sprzedaży, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych.
 5. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych możemy przetwarzać dane Użytkownika również w tych celach, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdej chwili udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w innych celach niż wskazane w punkcie 6. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, jego praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
 9. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
 10. Nie będziemy sprzedawać danych osobowych Użytkowników ani udostępniać ich innym administratorom, chyba, że nastąpi to za Twoją dobrowolną zgodą.
 11. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, obsługi płatności, prawne;
 12. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
 13. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w tym celu do momentu cofnięcia przez Użytkownika udzielonej nam na to zgody;
 14. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez nas w innych celach niż marketingowe (np. w celu realizacji zamówienia) będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu Użytkownika (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 7) lub przez cały czas, przez który wykonywana będzie umowa zawarta z nami przez Użytkownika, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy i wiążących nas obowiązków podatkowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 14

 1.        Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2.        Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu.
 3.        Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4.        Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towaru określając, w zależności od towaru, m.in. rozmiar, kolor i liczbę sztuk zamawianych towarów.
 5.         Karta Dużej Rodziny gwarantuje rabat w wysokości 10% ceny zakupionych towarów, naliczany od ceny podstawowej towarów. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, ani promocjami. W celu skorzystania z rabatu niezbędne jest wpisanie numeru Karty     Dużej Rodziny w odpowiednim okienku formularza zamówienia. Rabat zostanie naliczony automatycznie

§ 15

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”, zamieszczając w ten sposób towary w wirtualnym koszyku.  Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wprowadzić kod rabatowy lun numer Karty Dużej Rodziny, o ile Klient posiada kod lub Kartę Dużej Rodziny. Po wprowadzeniu kodu lub numeru Karty Dużej Rodziny należy wybrać sposób dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o łącznej cenie wszystkich wybranych towarów, które znajdują się w koszyku oraz o kosztach wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę dostawy. W celu przejścia do kolejnego kroku zamówienia należy kliknąć przycisk „Dalej”.
 3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych towarów. Po sprawdzeniu danych zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Dalej”.
 4. Jeśli Klient jest Użytkownikiem, czyli zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta, powinien w zakładce „Czy masz już konto?” wpisać adres e-mail oraz hasło i kliknąć ikonę „Zaloguj się”, a następnie przejść do zakładki „Koszyk”.

Jeśli Klient nie posiada Konta, a chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinien w zakładce „Zarejestruj się” podać swój adres e-mail, kliknąć „Zarejestruj się” i postępować zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu. 

Jeśli Klient nie posiada Konta i nie chce zawierać ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta powinien wypełnić formularz, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy, a następnie kliknąć ikonę „Dalej”.

 1. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić poprzez kliknięcie ikony Dalej”, przechodząc w ten sposób do zakładki „Podsumowanie”.
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zakupu towarów znajdujących się w koszyku i zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 16

 1.        Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. Do wyboru Klienta pozostają następujące metody płatności: przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy, pobranie, płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 2.        Klient, który wybrał opcję przedpłaty przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3.        Klient, który wybrał opcję płatności przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, jest zobowiązany do odbioru towaru i uiszczenia płatności w formie gotówkowej w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy drogą e-mailową powiadomienia o gotowości wydania towaru.
 4.        Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 17

Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 

 

§ 18

 1.       Zamówienia realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych.
 2.       Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji do chwili przekazania zamówienia kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu towaru.
 3.       Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

a)       w przypadku wyboru opcji przedpłaty – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)       w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – po zawarciu umowy sprzedaży.

IV. Status zamówienia i aktualizacja danych

§ 19

Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik może śledzić status złożonego zamówienia

§ 20


Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

 

 

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 

§ 21

 1.        Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2.        Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3.        Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4.        Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5.        W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 22

 1.        W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2.        Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3.        Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 23

 1.        W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

      2.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

      3.       Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 

 

VI. Reklamacje

§ 24

 1.        Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2.        Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, e-mailem na adres

e-mail: sklep@kupzabawke.pllub telefonicznie pod numerem 660-712-326 (w godz.8-16, poniedziałek-piątek )

 1.        W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
 2.        Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 25

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 26

 1.        Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Użytkowników), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2.        W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3.        Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

 

VII. Kontakt Stron

 

§ 27

 

 1.        We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a)       e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres sklep@kupzabawke.pl

b)       telefonicznie pod numerem telefonu: 660-712-326 (8-16 poniedziałek-piątek)

 1.        We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 28


Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

 

§ 29

 1.        Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2.        Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.