Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • Sprzedawca” – „ARTYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3 A, kod pocztowy 91-342, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060881, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, NIP: PL 947-18-77-807, REGON: 472931023, kapitał zakładowy 3 766 560 zł, adres e-mail: sklep@kupzabawke.pl, tel.: 660-712-326;
 • Sklep” -  sklep internetowy Sprzedawcy znajdujący się na stronie internetowej www.kupzabawke.pl oraz jej podstronach;
 •  „Klient” – każdy internauta, składający zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet,
 • Użytkownik” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o prowadzenie Konta, za pośrednictwem którego może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie;
 • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Karta Dużej Rodziny” - Karta Dużej Rodziny w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863).

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia i prowadzenia  Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego.

 

§ 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest: a. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta,  b. bez rejestracji („szybkie zakupy”).
 2. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.
 3. Złożenie zamówienia przy wykorzystaniu opcji „szybkie zakupy” (bez rejestracji i zakładania Konta) wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji najpóźniej w momencie składania zamówienia.

§ 5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 6

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte wcześniej (tj. przed zmianą) z Klientami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności na zlecenie Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§ 7

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).
 4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

II. Rejestracja Klienta. Założenie Konta.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 9

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o prowadzenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o prowadzenie Konta.
 2. W formularzu rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny,  adres e-mail oraz hasło do Konta, a następnie kliknąć ikonę „Zarejestruj”. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć Użytkownikowi do logowania się.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu, jak i dostarczanie w inny sposób przez Klienta/Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie ikony „Zarejestruj” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy o prowadzenie Konta następuje z chwilą wprowadzenia w powyższy sposób danych do środka komunikacji elektronicznej Sprzedawcy, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią. Sprzedawca wysyła następnie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie Konta.

§ 10

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kupzabawke.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem w sposób wskazany w §21 ust. 5 Regulaminu.

§ 11

Sprzedawca zwraca uwagę, że Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

III. Polityka prywatności

 

§ 12

 

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest „ARTYK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3 A, kod pocztowy 91-342, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060881, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, NIP: PL 947-18-77-807.
 2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres sklep@kupzabawke.pl lub dzwoniąc do nas pod numer 660-712-326. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości.
 3. Dane osobowe osób, które założyły Konto przetwarzamy w celu wykonania umowy o prowadzenie Konta, a także zawieranych z Użytkownikami umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Klientów, którzy nie założyli Konta przetwarzamy w celu wykonania zawieranych z Klientami umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Jeśli Klient/Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych możemy przetwarzać dane Klienta/Użytkownika również w tych celach, na podstawie dobrowolnej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdej chwili udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli Klient/Użytkownik skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 7. Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w innych celach niż wskazane w punkcie 6. W przypadku wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta/Użytkownika istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta/Użytkownika, jego praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Klient/Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
 9. Jeżeli Klient/Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przez nas przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
 10. Nie będziemy sprzedawać danych osobowych Klienta/Użytkownika ani udostępniać ich innym administratorom, chyba, że nastąpi to za Twoją dobrowolną zgodą.
 11. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy – np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, obsługi płatności, prawne;
 12. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
 13. Jeśli Klient/Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Klienta/Użytkownika przetwarzane będą w tym celu do momentu cofnięcia przez Klienta/Użytkownika udzielonej nam na to zgody;
 14. Dane osobowe Klienta/Użytkownik przetwarzane przez nas w innych celach niż marketingowe (np. w celu realizacji zamówienia) będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu Klienta/Użytkownika (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 7) lub przez cały czas, przez który wykonywana będzie umowa zawarta z nami przez Klienta/Użytkownika, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy i wiążących nas obowiązków podatkowych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 

§ 14

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się  na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towaru określając, w zależności od towaru, m.in. rozmiar, kolor i liczbę sztuk zamawianych towarów.
 5. Karta Dużej Rodziny gwarantuje rabat w wysokości 10% ceny zakupionych towarów, naliczany od ceny podstawowej towarów. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, ani promocjami. W celu skorzystania z rabatu niezbędne jest wpisanie numeru Karty     Dużej Rodziny w odpowiednim okienku formularza zamówienia. Rabat zostanie naliczony automatycznie

§ 15

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Dodaj do koszyka”, zamieszczając w ten sposób towary w wirtualnym koszyku.  Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wprowadzić kod rabatowy lun numer Karty Dużej Rodziny, o ile Klient posiada kod lub Kartę Dużej Rodziny. Po wprowadzeniu kodu lub numeru Karty Dużej Rodziny należy wybrać sposób dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o łącznej cenie wszystkich wybranych towarów, które znajdują się w koszyku oraz o kosztach wybranego sposobu dostawy. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę dostawy. W celu przejścia do kolejnego kroku zamówienia należy kliknąć przycisk „Dalej”.
 3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę sprzedaży tych towarów. Po sprawdzeniu danych zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Dalej”.
 4. Jeśli Klient jest Użytkownikiem, czyli zawarł ze Sprzedawcą umowę o prowadzenie Konta, powinien w zakładce „Czy masz już konto?” wpisać adres e-mail oraz hasło i kliknąć ikonę „Zaloguj się”, a następnie przejść do zakładki „Koszyk”.

Jeśli Klient nie posiada Konta, a chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o prowadzenie Konta powinien w zakładce „Zarejestruj się” podać swój adres e-mail, kliknąć „Zarejestruj się” i postępować zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Regulaminu. 

Jeśli Klient nie posiada Konta i nie chce zawierać ze Sprzedawcą umowy o prowadzenie Konta powinien wypełnić formularz, w którym należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres dostawy, a następnie kliknąć ikonę „Dalej”.

 1. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić poprzez kliknięcie ikony Dalej”, przechodząc w ten sposób do zakładki „Podsumowanie”.
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy zakupu towarów znajdujących się w koszyku i zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 16

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. Do wyboru Klienta pozostają następujące metody płatności: przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy, pobranie, płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Klient, który wybrał opcję przedpłaty przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy, jest zobowiązany do odbioru towaru i uiszczenia płatności w formie gotówkowej w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy drogą e-mailową powiadomienia o gotowości wydania towaru.
 4. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 17

Do dostarczanego towaru dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 

 

§ 18

 1. Zamówienia realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji do chwili przekazania zamówienia kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu towaru.
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

a)       w przypadku wyboru opcji przedpłaty – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b)       w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – po zawarciu umowy sprzedaży.

 

IV. Status zamówienia i aktualizacja danych.

 

§ 19

Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik może śledzić status złożonego zamówienia.

 

§ 20


Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 21

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyć można wysyłając je:

a.  pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy,

               b. faksem na nr. fax. ……

c. pocztą elektroniczną na adres: sklep@kupzabawke.pl.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 22

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 23

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

§23a

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§23b

Postanowienia rozdz. V stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

VI. Reklamacje

 

§ 24

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z umową.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres e-mail: sklep@kupzabawke.pl lub telefonicznie pod numerem 660-712-326 (w godz. 8-16, poniedziałek-piątek).
 5. W reklamacji należy podać dane Klienta (imię, nazwisko/nazwa, adres e-mail, nr tel.), numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis niezgodności towaru z umową będącej podstawą reklamacji, a także treść żądania (por. pkt 7-11 poniżej).
 6. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Gdy reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową, zgodnie z ust. 9 i 10 powyżej;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków umożliwiających doprowadzenie do zgodności towaru z umową (naprawa, wymiana);

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w treści reklamacji.

13. Postanowienia niniejszego §24 znajdują zastosowanie do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§24a

 1. Klienci będący Przedsiębiorcami mogą składać reklamacje pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres e-mail: sklep@kupzabawke.pl lub telefonicznie pod numerem 660-712-326 (w godz. 8-16, poniedziałek-piątek).
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta (imię, nazwisko/nazwa, adres e-mail, nr tel.), numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis niezgodności towaru z umową będącej podstawą reklamacji, a także treść żądania.
 3. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne Przedsiębiorcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w treści reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§24b

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania Sklepu, zwłaszcza funkcjonowania i prowadzenia Konta, a także przebiegu procesu składania zamówień w Sklepie, można składać drogą elektroniczną na adres: sklep@kupzabawke.pl, wskazując zwłaszcza rodzaj nieprawidłowości, opisując nieprawidłowość i okres jej występowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi drogą mailową. W przypadku uznania zgłoszenia za uzasadnione Sprzedawca dołoży starań, aby niezwłocznie usunąć zaistniałe nieprawidłowości.

 

VII. Czas trwania umowy o prowadzenie Konta.

 

§ 25

 

Umowa z Klientem o prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 26

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Użytkowników), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2.  W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres sklep@kupzabawke.pl. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

 

VIII. Kontakt Stron

 

§ 27

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o prowadzenie Konta i umowy sprzedaży Klient/Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a)       e-mailowo, kierując wiadomość na adres: sklep@kupzabawke.pl

b)       telefonicznie pod numerem telefonu: 660-712-326 (8-16 poniedziałek-piątek)

 

2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o prowadzenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 28

 

 1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkich ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 28a

 

Opinie o towarach widoczne na stronie Sklepu nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedawcę.

 

§ 29

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce i inne informacje dotyczące tych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.