REGULAMIN CASTINGU ZOSTAŃ TWARZĄ NATALIA COLLECTION
Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

1.Organizator: Firma ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
KRS: 0000060881  NIP 947-18-77-807
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki  -  3 766 560 PLN w całości wpłacony,

2.Uczestnik:
a) dziewczynka w wieku 4-8 lat reprezentowana przez opiekuna prawnego
b) spełniająca warunki wzięcia udziału w konkursie (określone w punkcie 3.)

3.Warunki uczestnictwa
a) uczestnikiem castingu może być dziewczynka w wieku 4-8 lat reprezentowana przez opiekuna prawnego i chętna do udziału w castingu oraz gotowa na wzięcie udziału w nagraniu spotu reklamowego
b) opiekun prawny ma obowiązek dosłać na adres e-mail: marketing@artyk.pl wiadomości zawierającej:
- min. 3 aktualne fotografie dziecka
- imię, wiek, miejsce zamieszkania dziecka
- dane kontaktowe opiekuna prawnego dziecka
c) Organizator oczekuje na zgłoszenia do 20 maja 2018 roku

4. Forma Castingu
a)
casting odbywa się drogą internetową. Wybór dziecka dokonywany jest na podstawie dosłanych fotografii, rozmowy z opiekunem i ustaleniem zgodności co do terminu nagrania.

5. Przebieg castingu
a) 08.05.2018- Ogłoszenie konkursu na stronie fanpage’a sklepu kupzabawke.pl
b) 08.05.2018- 20.05.2015r. do godz. 00:00 – termin dosyłania zgłoszeń drogą mailową zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 3. Podpunkcie b) niniejszego regulaminu.
c) 20.05.2018 godz. 00:00 – zakończenie przyjmowanie zgłoszeń
d) 21.05.2018r. – 23.05 czas na obrady komisji i nawiązywanie kontaktu z wybranymi opiekunami prawnymi wytypowanych dzieci.
e) 24.05.2018 – wyłonienie listy zakwalifikowanych dzieci.

5. Pozostałe informacje
a) Opiekun prawny dziecka otrzyma za jego udział w nagraniu wynagrodzenie finansowe w kwocie ustalanej indywidualnie i uwzględnionej w treści zawartej pomiędzy stronami umowy
b) Organizator nie ponosi kosztów dojazdu opiekunów wraz z dziećmi
c) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu współpracy zostaną opisane w odrębnej umowie

6. Zwycięzca
a)osoba biorąca udział w castingu, reprezentowana przez opiekuna prawnego, spełniająca wymogi zawarte w regulaminie i wyłoniona w ramach obrad przez komisję składającą się z pracowników firmy Artyk Sp. Z o.o.

Z poważaniem:

Artyk Sp. z o.o.